بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی

دانلود تحقیق در مورد ، در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل: چکیدهمقدمهادبیات پژوهشسوابق و پیشینه پژوهشپژوهش های بین امللیفرضیه های پژوهشروش شناسی پژوهشتحلیل داده هایافته های پژوهشبررسی فرضیه های پژوهش چکیده تحقیق: نيروي انساني متخصص و با انگيزه، مهم ترين سبررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی|34008894|hip|مدیریت استعداد,مدیریت استعداد pdf,مدیریت استعداد چیست,مدیریت استعداد در سازمان,تحقیق مدیریت استعداد,مقاله مدیریت استعداد,تحقیق در مورد مدیریت استعداد,رضایت شغلی,رضایت شغلی چیست,رضایت شغلی pdf,رضایت شغلی کارکنان
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی آماده دریافت می باشد.

دانلود تحقیق در مورد ،در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل:
چکیدهمقدمهادبیات پژوهشسوابق و پیشینه پژوهشپژوهش های بین امللیفرضیه های پژوهشروش شناسی پژوهشتحلیل داده هایافته های پژوهشبررسی فرضیه های پژوهش

چکیده تحقیق:نيروي انساني متخصص و با انگيزه، مهم ترين سرمايه هر سازماني راتشكيل مي دهد. در واقع مديريت استعداد تلاش دارد براي حل مسايل آينده سازمان با به كارگيري افراد شايسته در پست هاي مناسب دستيابي به اهداف سازمان را تضمين مي كنند. مديريت استعداد عبارت است از يك سري فعاليت هاي يكپارچه به منظور جذب، نگهداري، انگيزش و توسعه كاركنان مستعد مورد نياز در شرايط كنوني و آينده سازمان است. مديريت استعداد مي تواند به پيش بيني كننده اي قابل توجهي براي كاركنان و مديران به كار رود. از طرف ديگر نيروي انساني راضي و با نشاط سرمايه هاي ارزشمند هر سازماني به شمار مي رود. رضايت شغلي يكي از عوامل مهم در موفقيت شغلي است. رضايت شغلي مي تواند بهبود عملكرد را به دنبال داشته باشد و نيز احساس خشنودي فردي را به وجود آورد. نمونه آماري پژوهش 150 مدير و 310 از كاركنان براي مطالعه هستند. براي تعيين پاياني پرسش نامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده گرديد و براي تحليل داده هاي مدل از نرم افزار SPSS استفاده شد. هدف از اين پژوهش مشخص نمودن رابطه بين مديريت استعداد و رضايت شغلي در شركت نفت و گاز كارون است. يافته هاي پژوهش ارتباط معني داري را بين مديريت استعداد و رضايت شغلي نشان مي دهد.