تأثير هوش فرهنگي بر مهارتهاي ارتباطي

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير ميزان هوش فرهنگي بر بهبود مهارتهاي ارتباطي افراد است. جامعه آماري، شامل كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي منطقه 9 دانشگاه آزاد خراسان رضوي به تعداد 8259 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر انتخاب شد. پژوهش حاضرتأثير هوش فرهنگي بر مهارتهاي ارتباطي|34008896|hip|هوش فرهنگي , مهارتهاي ارتباطي
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تأثير هوش فرهنگي بر مهارتهاي ارتباطي آماده دریافت می باشد.

هدف از اين پژوهش، بررسي تأثير ميزان هوش فرهنگي بر بهبود مهارتهاي ارتباطي افراد است. جامعه آماري، شامل كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي منطقه 9 دانشگاه آزاد خراسان رضوي به تعداد 8259 نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 370 نفر انتخاب شد. پژوهش حاضر كاربردي بوده كه به روش پيمايشي انجام گرفت. شيوه نمونه گيري مرحله اي و ابزار به كار رفته در اين پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگي آنگ و مهارت هاي ارتباطي كهندل بود. از مدل رگرسيون چندمتغيره جهت آزمون فرضهاي پژوهش استفاده شد . نتايج گوياي تاثير هر يك از مولفه ها بر هوش فرهنگي بوده بنابراين مدل اصلي تحقيق بدون تغيير تائيد شد.