بررسي رابطه و توان پيش بيني غني سازي شغلي و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي كاركنان

هدف پژوهش حاضر شركت گاز اصفهان بود كه با روش پژوهش توصيفي از نوع همستگي انجام گرديد. جامعه آماري شامل كاركنان رسمي شركت گاز شهر اصفهان به تعداد 400 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران 190 نفر برآورد گرديد. يافته ها نشان مي دهد كه هبررسي رابطه و توان پيش بيني غني سازي شغلي و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي كاركنان|34008897|hip|غني سازي شغلي , خودكارآمدي عمومي , رضايت شغلي كاركنان
نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسي رابطه و توان پيش بيني غني سازي شغلي و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي كاركنان آماده دریافت می باشد.

هدف پژوهش حاضر شركت گاز اصفهان بود كه با روش پژوهش توصيفي از نوع همستگي انجام گرديد. جامعه آماري شامل كاركنان رسمي شركت گاز شهر اصفهان به تعداد 400 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گيري كوكران 190 نفر برآورد گرديد. يافته ها نشان مي دهد كه همبستگي مثبت و معناداري بين متغيرهاي غني سازي شغلي و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي كاركنان وجود دارد. در رگرسيون گام به گام بهترين پيش بيني كننده رضايت شغلي كاركنان از طريق مولفه هاي غني سازي شغلي، مولفه آزادي عمل در كار و اهميت شغل بوده است.